The 11th K.H.Kuo Summer School of Electron Microscopy & Crystallography, Hangzhou, China, August 24-29, 2018, event funded by IUPAB

Event organized by  Jun Liu (jun.liu.jl2996@yale.edu)
Chairs: Xing Zhang (Zhejiang University), Haixin Sui (SUNY Albany, USA), Jun Liu (Yale, USA) Committee: Sen-Fang Sui (Tsinghua, China), Da-Neng Wang (NYU, USA), Yifan Cheng (UCSF, USA),    Huilin Li (BNL, USA), Z. Hong Zhou (UCLA, USA), Wen Jiang (Purdue, USA), Fei Sun (IBP, China), Ping       Zhu  (IBP, China), Yao  Cong  (SIBCB, China), Changcheng  Yin  (Peking, China), Jian  Hong  (Zhejiang, China)
Major topics:
·         Advances in cryo-EM sample preparation and data acquisition
·         Advances in cryo-EM image analysis and reconstruction
·         Advances in cryo-ET and in situ structural biology
·         Correlative and hybrid methods for cellular structural analysis
Keynote Speakers:
Prof. Joachim Frank (Columbia University, USA)
Prof. Wolfgang Baumeister (Max Planck Institute of Biochemistry, Germany) Prof. Wah Chiu (Stanford University, USA)
Invited Speakers:
Robert Glaeser (Berkeley, USA) Keiichi Namba (Osaka, Japan) Masahide Kikkawa (Tokyo, Japan) Eva Nogales (Berkeley, USA) Sharon Wolf (Weizmann, Israel) Nikolaus Grigorieff (HHMI, USA) Elizabeth Villa (UCSD, USA) Kenneth Taylor (FSU, USA) Timothy Baker (UCSD, USA) Radostin Danev (MPI, Germany) Yifan Cheng (UCSF, USA)
Hong Zhou (UCLA, USA) Huilin Li (Van Andel, USA) Peijun Zhang (Oxford, UK) Wen Jiang (Purdue, USA) Da-neng Wang (NYU, USA) Shenfang Sui (Tsinghua) Yigong Shi (Tsinghua)
Tao Xu (IBP)  Guoqiang Bi (USTC) Xueming Li (Tsinghua) Wanzhong He (NIBS) Yao Cong (SIBCB) Ning Gao (PKU)
Fei Sun (IBP) Ping Zhu (IBP)
Qinfen Zhang (SYSU) Xingzhen Zhang (IBP) Maojun Yang (SUSTC) Changcheng Yin (PKU) Xiaodong Yan (Xiamen) Hongwei Wang (Tsinghua) Qingtao Shen (ShanghaiTech)